Items: 0 Totaal € 0,00

078-480999

 

Algemene voorwaarden

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven niet aan privépersonen

Algemene voorwaarden voor transacties tussen Hardware.be en bedrijven, overheden, scholen 

Artikel 1. Definities 
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
Hardware.be: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, handelsnaam van Internet Media BV, gevestigd te Heerenberg, kantoorhoudende te 7041 Heerenberg.
Klant: bedrijven, overheden scholen  de wederpartij van Hardware.be zijn 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, bestelling of Overeenkomst tussen Hardware.be en een Klant waarop Hardware.be deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Hardware.be, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
5. Hardware.be heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Deze versie is geldig per 30-09-2016. 
Artikel 3. Aanbiedingen 
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op de website van Hardware.be zijn slechts een uitnodiging aan het publiek tot het doen van een aanbod. 
2. Hardware.be neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij de opgave van prijzen en specificaties op haar website, maar kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Hardware.be is niet gehouden gevolg te geven aan een bestelling die gebaseerd is op onjuiste informatie op haar website. Dit telt ook achteraf, als het product al is uitgeleverd. Als het voor of na uitlevering van een bestelling blijkt dat er een foutieve productomschrijving of foto, foutieve vermelding van aantallen van het product (5-pack, 20-pack), titel, specificaties of prijs op de website staat of heeft gestaan, dan heeft Hardware.be recht om het product niet uit te leveren, deels of geheel het product terug te nemen of in het geval van foutieve vermelde aantallen: niet de foutieve resterende aantallen uit te leveren. De klant krijgt in zijn betaalde aankoopbedrag teruggeboekt op zijn bankrekening. 
3. Aanbiedingen op scanners zijn exclusief de wettelijke REPROBEL. De REPROBEL verschijnt wel op de factuur. Indien er geen reprobel op uw factuur staar zal een na berekening volgen. 
Artikel 4. Bestelling en totstandkoming Overeenkomst 
1. De klant plaatst zijn bestelling door het volledig doorlopen van de bestelprocedure op de website waaronder het invullen van het bestelformulier. Na de verzending van de bestelling door de klant ontvangt deze een automatische gegenereerde email. Deze email kan slechts beschouwd worden als een mededeling aan de Klant dat de bestelling in goede orde bij Hardware.be is aangekomen. 
2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Hardware.be met een tweede email aan de Klant bevestigt dat de bestelling is geaccepteerd en in behandeling zal worden genomen. Hardware.be zal deze bevestiging zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling verzenden. 
3. Hardware.be behoudt zich het recht voor om onder opgave van redenen een bestelling te weigeren of om nadere informatie op te vragen. 
4. Een aantal van de producten kan worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart de klant tenminste de voor aankoop van het product vereiste leeftijd te hebben. 
Artikel 5. Prijzen en actieprijzen 
1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en worden inclusief en exclusief btw getoond. De prijzen zijn inclusief de wettelijke afvalbeheersbijdrage (voorheen verwijderingsbijdrage) en exclusief verzendkosten. Alle bijkomende kosten waaronder order- en verzendkosten worden duidelijk vermeld in de bestelprocedure. 
2. Wanneer zich tussen het moment van het sluiten van de Overeenkomst en de levering van het product kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, is Hardware.be bevoegd de oorspronkelijk overeengekomen prijs te wijzigen. De Klant heeft in dat geval de mogelijkheid om van zijn bestelling af te zien. 
3. In het geval van evidente druk- of zetfouten of vergissingen in de prijsvermelding kan Hardware.be hier nimmer aan gehouden worden. 
4. De op de website vermelde actieprijzen zijn slechts gedurende een nader bepaalde periode geldig, zolang de voorraad strekt geldig. Op de actieprijs kan voor of na de bepaalde periode, of wanneer het product uitverkocht is, of niet meer door Hardware.be binnen de actieperiode ingekocht kan worden, geen aanspraak worden gemaakt. Wanneer de actieprijs van Hardware.be is gebaseerd op een door een van haar leveranciers aangeboden tijdelijke actieprijs, kan hierop slechts aanspraak worden gemaakt zolang Hardware.be zelf in staat is het product daadwerkelijk tegen de door haar leverancier aangeboden actieprijs in te kopen. 
Artikel 6. Afbeeldingen 
1. Alle op de website getoonde afbeeldingen en modellen geven slechts een impressie van het product. Kleine verschillen in kleur, verhouding of vormgeving tussen de afbeeldingen en het werkelijke product kunnen niet als non-conformiteit van het product aangemerkt worden. 
Artikel 7. Annulering 
1. Annulering van een bestelling is kosteloos mogelijk tot het moment van verzending van het bestelde product. Informatie over het moment van verzending kan opgevraagd worden bij onze helpdesk op telefoonnummer 02-5340625. 
2. Het verzoek tot annulering kan uitsluitend gebeuren via e-mail (contactgegevens  op de website). 
3. Annulering van een bestelling waarop de zichttermijn van artikel 8 niet van toepassing is, is niet mogelijk. 
4. Wanneer de Klant na annulering om wat voor een reden dan ook het product toch aangeboden krijgt, dient hij het product te weigeren. Wanneer de Klant het product desondanks in ontvangst neemt, wordt hij geacht zijn annuleringsverzoek te hebben ingetrokken. De Klant heeft dan nog wel de mogelijkheid het product ingevolge artikel 8 van deze voorwaarden te retourneren. De kosten van de retourzending komen in dat geval voor rekening van de klant. Het retouradres zal, afhankelijk van merk en productgroep, aan klant bekend worden gemaakt na de retouraanvraag. Klant gaat akkoord met het retourneren van het product naar een adres binnen de Benelux. Bij een annulering wordt in eerste instantie een tegoedbon aangeboden. De klant kan ook kiezen om het aankoopbedrag teruggestort te krijgen op zijn rekening. Dit kan per e-mail retour.


Artikel 9. Betaling 
1. Betaling kan geschieden op de op de website en in de bestelprocedure aangegeven betalingsmethoden. Hardware.be kan bij de verschillende betalingsmethoden nadere voorwaarden stellen. 
2. Betaling op rekening is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk, onder nader door Hardware.be te stellen voorwaarden. 
3. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De Klant is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Hardware.be verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de Klant bovendien verplicht tot vergoeding van de door Hardware.be gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Artikel 10. Verzendkosten 

1. Voor verzending naar België berekenen wij € 7.95 (excl. Btw). Indien uw bestelling zwaarder dan 17 kg is of een lengte heeft van meer dan 1.20 meter worden de verzendkosten aangepast. Dan ontvangt u van ons een e-mail met de definitieve prijsopgave. U moet hierbij denken aan groot witgoed, lange projectorschermen, Televisies, installatiekasten, lange kabelgoten ,zware apc backup systemen/batterijen enz. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw bestelling zelf op te halen of deze laten ophalen door een koerier naar keuze

Artikel 11. Levering en levertijd 
1. Hardware.be zal zich inspannen om de op de website, in de bestelformulieren of op de orderbevestigingen vermelde leveringstermijnen na te komen. Deze leveringstermijnen zijn echter indicatief van aard. Overschrijding van de leveringstermijn brengt Hardware.be niet in verzuim. Hardware.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn. 
2. Tenzij uitdrukkelijk een langere leveringstermijn is overeengekomen zal de levering plaats vinden uiterlijk binnen 30 dagen na bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door Hardware.be. Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen na aanvaarding van de bestelling bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. 
3. Bij de keuze van de Klant voor betaling per bank/giro overschrijving of per creditcard vangt de leveringstermijn pas aan op het moment dat de betaling aan Hardware.be ter beschikking staat. 
4. Hardware.be bepaald de wijze van transport, verzending en verpakking en dergelijke. 
5. Als plaats van levering geldt het woonadres van de Klant dat het laatst aan Hardware.be kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. 
6. Hardware.be levert binnen België. De kosten die verbonden zijn aan het terugboeken van eventuele gedane betalingen worden verhaald op degene die de bestelling heeft gedaan. Bij creditcardbetalingen en internationale bankoverboekingen worden deze kosten gefixeerd op 10% van betaalde bedrag. 
Artikel 11. Non-conformiteit, fabrieksgarantie en RMA 
1. Hardware.be staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften. 
2. De Klant dient wanneer het afgeleverde product naar zijn mening gebreken vertoont of beschadigd is, er andere, andersoortige of een andere hoeveelheid producten is geleverd dan hij besteld had, dit binnen bekwame tijd, maar in ieder geval binnen twee maanden aan Hardware.be te melden. De Klant dient in deze gevallen te allen tijde de RMA procedure voor reclamaties te volgen. De Klant kan een dergelijke melding uitsluitend doen door het volledig invullen van het RMA formulier. 
3. Wanneer op het geleverde product een fabrieksgarantie verleend is, dient de Klant hierop een beroep te doen voordat Hardware.be wordt aangesproken. Hardware.be zal de Klant optimaal informeren en behulpzaam zijn bij het effectueren van de fabrieksgarantie. De termijn van de fabrieksgarantie vangt aan op de pakbondatum. 
4. Het is de Klant niet toegestaan producten zonder aanwijzing van Hardware.be retour te zenden. De extra kosten die Hardware.be in dit geval moet maken voor een correcte garantieafhandeling worden op de Klant verhaald. 
5. Een reclamatie in het kader van dit artikel wordt niet gehonoreerd wanneer het gebrek het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken zoals brand- en waterschade, door onjuiste reparatie of onderhoud door derden of wanneer defecten veroorzaakt worden door software of configuratieproblemen. 
6. Wanneer een reclamatie niet wordt gehonoreerd, of het product geen gebreken vertoont zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden. Hardware.be heeft in dat geval het recht €25,- behandelingskosten, of indien deze hoger zijn, de werkelijke kosten in rekening te brengen. Wanneer de Klant in dit geval desondanks reparatie van het product verlangd, zullen de kosten hiervan volgens de gebruikelijke tarieven in rekening gebracht worden. 
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, wanneer de Klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst met Hardware.be verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico voor de Producten gaat over op de Afnemer op het moment van aflevering. 
2. De Klant is gehouden tot een zorgvuldige behandeling van de producten en heeft niet het recht de geleverde goederen te bezwaren of te verpanden, zolang hij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Hardware.be heeft voldaan. 
Artikel 13. Overmacht 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hardware.be geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hardware.be niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in Hardware.be van Hardware.be worden daaronder begrepen. 
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
Artikel 14. Privacy 
1. Hardware.be respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de Klant en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Hardware.be verzameld de gegevens van de Klant op een beveiligde server in een databestand. De door de Klant verstrekte gegevens in dit databestand worden, behoudens van de Klant verkregen toestemming tot aanvullend gebruik, uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en voor het doen aan Klant persoonlijke gerichte aanbiedingen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
2. Indien de Klant geen prijs stelt op door Hardware.be aan hem persoonlijk gerichte aanbiedingen heeft hij de mogelijkheid zich af te melden. 
Artikel 15. Intellectueel eigendom 
1. De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Hardware.be geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
2. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten of met betrekking tot de internetsite berusten bij Hardware.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.